група „Звънче”


Смесена разновъзрастова група „Звънче” от 2г. до 7г.

 

Смесена разновъзрастова група „Звънче” от 2г. до 7г.

Педагогически екип:
Стоянка Станчева – Учител
Маргарита Тенева- Янева – Учител
Готвач: Виолета Стоянова

Целта, която сме си поставили е да разгърнем потенциала на всяко дете, като обогатяваме неговите знания и  стимулираме интереса му към изкуствата. Водени сме от грижата за опазване и развитие на детската самоценност, осигуряване на условия за духовно и физическо развитие, природосъобразен начин на живот, свобода на избор, инициатива и творчество. Децата се възпитават в дух на толерантност и уважение към другите.

Децата от групата успешно са адаптирани в групата, покриват държавните образователни стандарти , включват се в празниците на детското заведение и с голямо желание показват своите изпълнителски умения.