група „Буратино”


Смесена разновъзрастова група „Буратино” от 2г. до 4 г.

Смесена разновъзрастова група „Буратино” от 2г. до 4 г.

Педагогически екип:
Николета Петрова – Учител
Диана Кижева– Учител
София Апостолова – Помощник възпитател

Девиз: „Вярваме, постигаме, успяваме!

”Група „Буратино” е гостоприемна среда за активност с креативно съдържание, с атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвместност и постигане на положителни резултати.

При организиране всекидневния живот на децата в групата ние предлагаме стимулираща и подкрепяща среда. При нас интерактивните игри и ситуации са водещи. Затова усмивката е наш постоянен спътник.
Педагогическото взаимодействие е насочено към осигуряване комфорта на всяко дете, развитие на детската инициативност, любознателност, самостоятелност и творчество. Всяко дете за нас е самостоятелност.
Ние поощряваме сътрудничеството, подкрепата и съвместните преживявания.
Родителите са наши партньори.
Ние отчитаме тяхната основна роля за развитие на детето.

При нас е интересно, защото всички заедно празнуваме, организираме изложби и практикуми. Така пренасяме усвоените знания и умения в нови ситуации.

При нас е винаги весело и никога скучно!